Algemene voorwaarden webshop

Art. 1

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna "Klant" genoemd, afgesloten met Diëtiste Anne-Lynn De Vrij, gevestigd te Oelegemsteenweg 130, 2160 Wommelgem, BTW BE0684696868, (hierna genoemd "Diëtiste De Vrij"). Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Diëtiste De Vrij aanvaard zijn. Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Art. 2

Uit de aard van de verkochte producten volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor de Klant overeenkomstig Art. VI.53 van het Wetboek Economisch Recht niet beschikt over een herroepingsrecht. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige herroepingsstermijn.

Art. 3

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Art. 4

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Art. 5

Betaling gebeurt contant bij afhaling of via bancontact.

Art. 6

De eigendom van een product gaat slechts over op de gebruiker op het ogenblik dat deze de gehele prijs voor het product betaald heeft.

Art. 7

De producten zijn enkel bedoeld voor klanten woonachtig te België.

Art. 8

Diëtiste De Vrij heeft het recht om bestellingen te weigeren, hierbij zal het betaalde bedrag terugbetaald worden.

Art. 9

Elke zichtbare beschadiging of tekortkoming moet onmiddellijk schriftelijk worden gemeld. Elk gebrek dient binnen maximaal 1 week gemeld te worden, nadien vervalt elk recht op vervanging.

Art. 10

Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de rechtbank van het arrondissement Antwerpen bevoegd.